Browsing by Subject 360 Degree Feedback

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleSub-TitleAuthor(s)Journal NameVolume NumberIssue NumberPages
2011Leadership development in organizations in India: the why and how of IT (Part I)-Shyamsunder, Aarti ; Anand, S ; Punj, Ankush ; Shatdal, Arvind ; Vyas, B M ; Kumar, Balaji ; Philip, Binu ; Reddy, C Manohar ; Sarmma, Chitra ; Mahapatra, Gopal ; Srikhande, Govind ; Kartikeyan, V ; Jaiswal, Manoj ; Chawla, Nandini ; Rao, Prabhat ; Nair, Prakash K ; Kaipa, Prasad ; Krishnan, Rajshekhar ; Krishnan, Rishikesha T ; Sar, Rituraj ; Vasant, S K ; Shankar, S Ramesh ; Misra, Santrupt ; Madappa, Shabari ; Sudhakar, B ; Ramamurthy, Swasthika ; Anand, Twisha ; Srinivasan, Vasanthi ; Bhatnagar, Vikas Rai ; Vishwanath, P ; Subramanian, Vivek ; Vohra, Neharika ; Bhatnagar, Deepti VikalpaVol.36Iss.361-118p.
2011Leadership development in organizations in India: the why and how of IT (Part II)-Shyamsunder, Aarti ; Anand, S ; Punj, Ankush ; Shatdal, Arvind ; Vyas, B M ; Kumar, Balaji ; Philip, Binu ; Reddy, C Manohar ; Sarmma, Chitra ; Srikhande, Govind ; Kartikeyan, V ; Jaiswal, Manoj Kumar ; Chawla, Nandini ; Rao, Prabhat ; Nair, Prakash K ; Kaipa, Prasad ; Krishnan, Rajshekhar ; Krishnan, Rishikesha T ; Sar, Rituraj ; Vasant, S K ; Shankar, S Ramesh ; Misra, Santrupt ; Madappa, Shabari ; Sudhakar, B ; Ramamurthy, Swasthika ; Anand, Twisha ; Srinivasan, Vasanthi ; Bhatnagar, Vikas Rai ; Vishwanath, P ; Subramanian, Vivek ; Vohra, Neharika ; Bhatnagar, Deepti ; Mahapatra, Gopal VikalpaVol.36Iss.477-131p.
2011The leadership journey at the Murugappa Group-Krishnan, Rishikesha T ; Reddy, C Manohar ; Srinivasan, Vasanthi ; Jaiswal, Manoj VikalpaVol.36Iss.4104-110p.